• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1

อาสาพัฒนากู่เจ้าย่าสุตา ถนนสายวัฒนธรรมลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกัน กวาดใบไม้ เก็บใส่ถุง ที่บริเวณกู่ย่าสุตา ถนนสายวัฒนธรรมลำปาง โดยการนำของคณาจารย์ฯ นักศึกษา และผู้นำชุุมชน กว่า 50 คน ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกผู้ที่จะไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต คณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรมลำปางฝากขอบคุณอาสามัครทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 
แสดงความยินดีกับนายพรสรร ใจของ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายพรสรร ใจของ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ให้เป็นต้นแบบทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานด้านนันทนาการ สาขา "เยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ"

 
คณะกรรมการประจำสาขา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  ดังนี้
1. อาจารย์ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ประธาน

2. อาจารย์ชุติมา คำบุญชู กรรมการ

3. อาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย กรรมการ

4. อาจารย์เอกนรินทร์ สีฝั้น กรรมการ

5. อาจารย์ชนันท์ธิดา ปัญญา กรรมการ

6. อาจารย์วาทิต  ธรรมเชื้อ กรรมการ

 
รับรางวัลพอใจชัยเวฬุ"ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร"

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" ภายใต้หัวข้อการประกวด "84 พรรษามหาราชา ปราชญ์แห่งแผ่นดิน ภูมินทร์แห่งธรรม" ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลปรากฏว่า นางสาวอักษรา ตันกาบ ได้รับรางวัลพอใจชัยเวฬุ รางวัลสำหรับผู้มีความพยายามฝึกฝนตนเองเข้าประกวดสุนทรพจน์ จนสามารถเข้ารอบแข่งขันระดับประเทศได้ถึงสามปีซ้อน

 
นางสาวศรัญญา สิงเห รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง

           

            นางสาวศรัญญา สิงเห นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมถ่ายภาพกับ ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี และผศ.ดร.สมาน ฟูแสงคณบดีคณะครุศาสตร์ มร.ลป. ภายหลังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒มี.ค. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

 
โครงการวันภาษาไทย56

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสาขาวิชาทั้งในด้านวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพของสาขาวิชารวมทั้งยัง้ป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ

 

 

 

 
งานครูภาษาไทยสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสถาน จัดงาน "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนของคณะครูและคณาจารย์สายภาษาไทย

ทั่วภาคเหนือ

 
รางวัลรองชนะเลิศ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

ธนาคารนครหลวงไทยได้ควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถเข้ารอบระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศการอ่านฟังเสียง

 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ


        สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียง ประเภทหญิงในโครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยจัดโดยธนาคารนครหลวงไทย ปรากฏว่า

 

แบบสำรวจ

นศ ต้องการให้สาขาจัดฝึกอบรมในเรื่องใด