สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ :: File Repository RSS

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา RSS

ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เช่น มคอ.3 มคอ.5

Containers Folders/Files

มคอ.3

(4/52)

มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา

มคอ.4

(4/5)

มคอ.4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

มคอ.5

(4/43)

มคอ.5 การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

Remository 3.53 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript